trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm địa 12 bài 1

Bài tập, câu hỏi Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được viết đựa trên nội dung SGK địa lí 12 trang 7 đến 10. Nội dung câu hỏi bám sát cấu trúc SGK vì vậy rất thuận tiện cho việc dạy học địa lí 12.

Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1 phần 1

1. Công cuộc đổi mới là mọt cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội

Câu 1. Sau năm 1975, nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài. Nguyên nhân chính là do

A. chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

B. chính sách bao vây cấm vận của các thế lực thù địch.

C. tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

D. cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế khu vực.

Câu 2.  Công cuộc Đổi mới ở nước ta được thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực

A. chính trị.                

B. công nghiệp.                      

C. nông nghiệp.                      

D. dịch vụ.

Câu 11. Công cuộc Đổi mới ở nước ta được manh nha từ năm

A. 1975                      

B. 1979                      

C. 1986                      

D.1998

Câu 3. Công cuộc Đổi mới ở nước ta được khẳng định từ năm

A. 1975.                     

B. 1981.                                 

C. 1998.                                 

D.1986.

Câu 4.  Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là

A. nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.             

B. tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,2%/năm.

C. lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số.                               

D. tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm.

Câu 5. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một

A. xu thế của công cuộc Đổi mới                              

B. giải pháp quan trọng của Đổi mới

C. thành tựu quan trọng của Đổi mới                        

D. định hướng của công cuộc Đổi mới.

Câu 6. Tính đến năm 2006, công cuộc Đổi mới của nước ta đã qua chặng đường bao nhiêu năm?

A. 15 năm                  

B. 20 năm                   

C. 22 năm                   

D. 25 năm

Câu 7. Sự thành công của công cuộc Đổi mới ở nước ta được thể hiện rõ nhất ở

A. tăng thu nhập cho người lao động

B. trình độ dân trí được nâng cao.

C. Tăng khả năng tích lũy nội bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

D. Hình thành được các trung tâm công nghiệp lớn .

Câu 8. Thử thách lớn nhất về mặt xã hội trong công cuộc Đổi mới nền kinh tế – xã hội của nước ta là

A. Phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và những vấn đề xã hội khác.

B. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng tăng lên.

C. Ảnh hưởng của văn hóa lai căng, đồi trụy từ nước ngoài. 

D. Thiếu vốn công nghệ tiên tiến và đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao

Câu 9. Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống KT- XH?

A. Để người dân được toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất

B. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi nghĩa vụ

C. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống

D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Câu 10. Sau khi thống nhất, nước ta xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất

A. công nghiệp                                    B. công – nông nghiệp

C. nông – công nghiệp                         D. nông nghiệp lạc hậu

Câu 11. Chính sách “ khoán 100” và “khoán 10” là những đổi mới trong lĩnh vực nào ở nước ta ?

A. Nông nghiệp.                    

B. Công nghiệp.         

C. Dịch vụ.                             

D. Chính trị.   

Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1 phần 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

Câu 1.  Hiện nay, Việt Nam chưa phải là thành viên của tổ chức

A. thương mại thế giới.                                 

B. các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ.

C. khu vực tự do mậu dịch ASEAN.            

D. hiệp hội các nước Đông Nam Á.

Câu 2. Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta cần dựa trên cơ sở

A. phát triển khoa học công nghệ và giáo dục – đào tạo.

B. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp nhẹ và sản xuất hàng tiêu dùng.

C. phát triển công nghiệp nặng.

D. đầu tư mạnh cho giáo dục – đào tạo.

Câu 3. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ năm nào?

A. 1986                      

B. 1995                      

C. 1998                      

D. 2007

Câu 4. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN thường được gọi là

A. AFTA                    

B. TPP            

C. APEC                    

D. NAFTA     

Câu 5. Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực vào cuối năm 1997 đã làm cho nền kinh tế nước ta

A. rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài.               

B. có tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 4,8%           

C. bị lạm phát ở mức độ cao.                                     

D. tốc độ tăng GDP đạt 0,2%.

Câu 6. Thành tựu nổi bật trong việc hội nhập vào nền kinh tế của khu vực và quốc tế của nước ta là 

A. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

B. Hoạt động ngoại thương được đẩy mạnh.

C. Hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển mạnh.

D. Trao đổi thông tin, văn hóa chuyển giao công nghệ.

Câu 7. Việt Nam là thành viên thứ mấy của Tổ chức thương mại thế giới?

A. 149                        

B. 150                        

C.151                         

D. 152

Câu 8. Đâu không phải là một trong những định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.

A. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển tri thức. B. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng thêm sức mạnh quốc gia.

C. Phát triển nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc. D. Đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Câu 9. Sự kiện được coi là mốc quan trọng trong quan hệ quốc tế của nước ta vào năm 2007 là

A. bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.

B. gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

C. là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.

D. tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 10. Những thách thức lớn của nước ta khi hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là

A. Khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường mới.

B. Cạnh tranh về kinh tế, thị trường, nguồn vốn và công nghệ

C. Chất lượng sản phẩm thấp, khó cạnh tranh trên thị trường.

D. Nền kinh tế còn chậm phát triển.

Đáp án B

Câu 11. Để tận dụng những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật tiên tiến trên thế giới, Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 

A. khu vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp.

B. khu vực sản xuất công nghiệp sang dịch vụ.

C. khu vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

D. khu vực dịch vụ sang công nghiệp.

Đáp án C

Câu 12. Toàn cầu hóa cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là

A. thị trường, công nghệ, lao động.                           

B. vốn, nguồn nguyên liệu, lao động.

C. vốn, công nghệ, thị trường .                                  

D. thị trường, vốn, nguồn nguyên liệu.

Đáp án C

Câu 13. Tham gia hội nhập quốc tế và khu vực làm cho nền kinh tế nước ta

A. Đứng trước những thách thức gay gắt.

B. Có nhiều thời cơ và vận hội mới.

C. Có nhiều thời cơ nhưng cũng có nhiều thách thức.

D. Ở vào thế bị cạnh tranh quyết liệt với các nước

Đáp án C

Câu 14. Chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta bước đầu đã có tác dụng chuyển dịch lao động từ khu vực kinh tế 

A.  Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

B. tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể.

C. tập thể, tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước.

D. Nhà nước sang khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án A

Câu 15. Đây không phải là thành tựu đạt được trong công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta?

A. Thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

B. Hợp tác kinh tế – khoa học kĩ thuật được đẩy mạnh.

C. Ngoại thương phát  triển mạnh.                            

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

Đáp án D

Câu 16. Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng, năm nào?

A. Tháng 7–1986.      

B. Tháng 7–1995.      

C. Tháng 4-1998.       

D. Tháng 7–1998.

Đáp án B

Câu 17. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế

A. EEC, ASEAN, WTO.

B. ASEAN, OPEC, WTO.

C. ASEAN, WTO, APEC.

D. OPEC, WTO, EEC.

Đáp án C

Câu 18. Để sử dụng tốt nguồn nước sông Mê Kông, Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ với các nước?

A. Trung Quốc, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

B. Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Trung Quốc.

Đáp án A

Trên đây là hệ thống bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài đầu tiên trong chương trình địa lí 12 – Trắc nghiệm địa lí 12 bài 1. Hệ thống câu hỏi được admin tổng hợp biên soạn, sắp xếp theo cấu trúc SGK, hy vọng có ích với các bạn.

Join The Discussion