ĐỊA LÍ 11

Trắc nghiệm bài 2 Địa lí 11 mới nhất

Trắc nghiệm bài 2 Địa lí 11 mới nhất. Bài 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.                

B. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.      

D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút.

Đáp án D

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.                     B. Tổ chức thương mại thế giới.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.                     D. Liên minh châu Âu.

Đáp án B

Câu 3. Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

A. Củng cố thị trường chung Nam Mĩ.          B. Tăng cường liên kết giữa các khối kinh tế.

C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại.                D. Giải quyết xung đột giữa các nước.

Đáp án C

Câu 4. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp.         B. Công nghiệp.          C. Xây dựng.              D. Dịch vụ.

Đáp án D

Câu 5. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động?

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.                B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế.

C. Du lịch, ngân hàng, y tế.                            D. Hành chính công, giáo dục, y tế.

Đáp án A

Câu 6. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

A. Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau.

B. Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử.

C. Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau.

D. Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ.

Đáp án B

Câu 7. Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế.

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.

D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới.

Đáp án C

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.        
B. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.
C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.    
D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.

Đáp án A

Câu 9. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.                    
B. Có nguồn của cải vật chất lớn.
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.             
D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa.

Đáp án D

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế còn có những mặt trái, đặc biệt là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia.   
B. Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo.
C. Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau.           
D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng.

Đáp án B

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

A. Liên minh châu Âu.                                  

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.        

D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đáp án D

Câu 12. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về?

A. Thành phần chủng tộc.                               B. Mục tiêu và lợi ích phát triển.

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước.                   D. Trình độ văn hóa, giáo dục.

Đáp án B

Câu 13. Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh châu Âu.                                  

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

C. Thị trường chung Nam Mĩ.                       

D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đáp án D

Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị trường chung Nam Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Đáp án B

Câu 15. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước nào sau đây?

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê.                          B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô.

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.                D. Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Đáp án D

Câu 16. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để

A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.         

B. Tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực.

C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại.             

D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên.

Đáp án C

Trắc nghiệm bài 2 Địa lí 11 mới nhất tiếp theo

Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là

A. Tự chủ về kinh tế.                                      B. Nhu cầu đi lại giữa các nước.

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.                    D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Đáp án A

Câu 18. Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

A. Quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.

B. Quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.

C. Có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới.

D. Toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học.

Đáp án A

Câu 19. Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.      

B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.        

D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

Đáp án C

Câu 20. Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

A. 27.                          B. 150.                      C. 10.                             D.198.

Đáp án B

Câu 21. Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới

A. 59% hoạt động thương mại của thế giới.              

B. 85% hoạt động thương mại của thế giới.

C. 90% hoạt động thương mại của thế giới.              

D. 95% hoạt động thương mại của thế giới.

Đáp án C

Câu 22. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.

C. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.

D. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.

Đáp án C

Câu 23. NAFTA là tổ chức

A. Liên minh Châu Âu.

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Chây Á – Thái Bình Dương.

C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

D. Thị trường chung Nam Mỹ.

Đáp án C

Câu 24. MERCOSUR là tổ chức

A. Thị trường chung Nam Mỹ.                       B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

C. Liên minh Châu Âu.                                   D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Đáp án A

Câu 25. APEC là tổ chức

A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ.

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

C. Liên minh Châu Âu.

D. Thị trường chung Nam Mỹ.

Đáp án B

Câu 26. EU là tổ chức

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

C. Liên minh Châu Âu

D. Thị trường chung Nam Mỹ

Đáp án C

Câu 27. Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.        B. Liên minh Châu Âu.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.         D. Thị trường chung Nam Mỹ.

Đáp án C

Câu 28. Tính đến tháng 1 – 2007, các nước vùng lãnh thổ là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) là

A. 25                     B. 26                        C. 27                       D. 28

Đáp án C

Câu 29. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm

A. 1991                  B. 1992                   C. 1993                  D. 1994

Đáp án D

Câu 30. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm

A. 1966                 B. 1967                     C. 1968                   D. 1969

Đáp án B

Câu 31. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mĩ được thành lập vào năm

A. 1991                 B. 1992                     C. 1993                 D. 1994

Đáp án A

Câu 32. Liên minh Châu Âu (EU) được thành lập vào năm

A. 1954                 B. 1955                    C. 1956                   D. 1957

Đáp án D

Trên đây là hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài 2 Địa lí 11 mới nhất. Nếu các bạn có thắc mắc xin hãy để lại bình luận bên dưới.

Join The Discussion