ĐỊA LÍ 11

Dân cư và xã hội Trung Quốc -Bài tập trắc nghiệm

Dân cư và xã hội Trung Quốc. Tổng hợp những câu hỏi về Dân cư và xã hội Trung Quốc, một quốc gia đông dân nhất thế giới, chính sách dân số triệt để. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc, chuẩn hóa. Góp phần giúp các em luyện tập tốt hơn.

Câu 1. Miền Tây Trung Quốc có mật độ dân số thấp chủ yếu là do

A. là vùng mới được khai thác.          B. điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

C. kinh tế chưa phát triển.                  D. nơi sinh sống của các dân tộc ít người.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Tư tưởng ảnh hưởng tiêu cực tới cơ cấu giới tính ở Trung Quốc là

A. trọng nam khinh nữ.                       B. trời sinh voi, trời sinh cỏ.

C. con đàn cháu đống.                         D. thêm người thêm của.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3. Dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Trung Quốc là

A. Hán                           B. Tạng.                         C. Choang.                             D. Uigua.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4. Các đô thị có số dân đông nhất Trung Quốc là

A. Thiên Tân, Tây An.            B. Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương.         

C. Vũ Hán, Thành Đô.            D. Bắc Kinh, Thượng Hải.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 5. Nguyên nhân chính làm cho tỉ lệ dân thành thị Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây là do

A. tỉ lệ dân nhập cư cao.         B. kinh tế phát triển nhanh.

C. vị trí địa lí thuận lợi.           D. quy mô dân số đông.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 6. Năm 2016, dân số thế giới là 7,406 tỉ người, dân số Trung Quốc là 1,374 tỉ người. Vậy dân số Trung Quốc chiếm

A. 20,6% dân số thế giới.       B. 19,6% dân số thế giới.

C. 18,6% dân số thế giới.       D. 21,6% dân số thế giới.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư, xã hội Trung Quốc?

A. Đầu tư phát triển giáo dục.             B. Có quá ít dân tộc.

C. Phát minh ra chữ viết.                    D. Lao động cần cù, sáng tạo.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8. Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

A. Các thành phố lớn.                         B. Các đồng bằng châu thổ.

C. Vùng núi và biên giới.                    D. Dọc biên giới phía nam.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 9. Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì miền này

A. Là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc.          B. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

C. Ít thiên tai.                                                              D. Không có lũ lụt đe dọa hằng năm.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là do

A. Tiến hành chính sách dân số rất triệt để.   

B. Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.

C. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế.         

D. Tâm lí không muốn sinh nhiều con của người dân.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 11. Một trong những tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc là

A. Làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.         

B. Mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

C. Mất cân bằng phân bố dân cư.                                          

D. Tỉ lệ dân nông thôn giảm mạnh.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 12. Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có phát minh nào sau đây?

A. La bàn.                   B. Giấy.           C. Kĩ thuật in.             D. Chữ la tinh.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 13. Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng

A. ven biển và thượng lưu các con sông lớn.           B. ven biển và hạ lưu các con sông lớn.

C. ven biển và dọc theo con đường tơ lụa.                 D. phía Tây bắc của miền Đông.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 14. Vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với dân số Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay là

A. sự tăng trưởng nhanh của dân số.      

B. việc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.

C. sự mất cân bằng trong cơ cấu giới tính.    

D. tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 15. Thành phố nào đông dân nhất Trung Quốc?

A. Bắc Kinh.                                                                           B. Thượng Hải.                      

C. Quảng Châu.                                                                    D. Hồng Kông.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 16. Cho bảng số liệu:

Dân số Trung Quốc năm 2014

(Đơn vị: triệu người)

Dân cư và xã hội Trung Quốc. Dân số Trung Quốc qua các năm.
Bảng số liệu dân số Trung Quốc năm 2014

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tỉ lệ dân thành thị là 45,2%.                      B. Tỉ lệ dân số nam là 48,2%.

C. Tỉ số giới tính là 105,1%.                           D. Cơ cấu dân số cân bằng.

Xem đáp án

Đáp án C

Join The Discussion