trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 25 Địa lí 12 mới (phần 1)

Trắc nghiệm bài 25 Địa lí 12 mới (phần 1). Bài Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Các câu hỏi đã được thẩm định, giúp học sinh luyện tập hiệu quả.

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết hiện trạng sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là

A. đất phi nông nghiệp.

B. đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

C. đất lâm nghiệp có rừng.

D. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm.

Đáp án D

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết ở nước ta có bao nhiêu vùng nông nghiệp?

A. 5.                            B. 6.                            C. 7.                            D. 8.

Đáp án C

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng và ĐB sông Cửu Long.

Đáp án D

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không phải là điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Có mùa đông lạnh.                                     B. Đồng bằng hẹp, khá màu mỡ.

C. Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng.       D. Đất phù sa sông Hồng và sông Thái Bình.

Đáp án B

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây đúng với trình độ thâm canh của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Trình độ thâm canh khá cao, đầu tư nhiều lao động.

B. Áp dụng các giống mới, cao sản, công nghệ tiến bộ.

C. Ở khu vực nông nghiệp cổ truyền, quảng canh là chính.

D. Trình độ thâm canh tương đối thấp, nông nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Đáp án D

Câu 6. Chuyên môn hóa sản xuất các loại rau quả cao cấp là vùng nông nghiệp?

A. Đồng bằng sông Hồng.      B. Tây Nguyên.          

C. Đồng bằng sông Cửu Long.           D. Duyên hải NTB.

Đáp án A

Câu 8. Đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh.

B. đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh.

C. đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản.

D. đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.

Đáp án C

Câu 9. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta có sự thay đổi theo hướng

A. đầu tư phát triển một nền nông nghiệp hiện đại.

B. tăng cường phát triển tất cả các sản phẩm nông nghiệp.

C. chú trọng sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

D. tăng cường chuyên môn hóa sản xuất và đa dạng hóa nông nghiệp.

Đáp án D

Câu 10. Loại hình trang trại có số lượng lớn nhất ở nước ta hiện nay là

A. chăn nuôi.               B. trồng cây lâu năm.             

C. trồng cây hằng năm.           D. nuôi trồng thuỷ sản.

Đáp án D

Trắc nghiệm bài 25 Địa lí 12 mới (phần 1) tiếp theo

Câu 11. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là

A. trình độ thâm canh.                                                B. điều kiện về địa hình.

C. đặc điểm về khí hậu.                                               D. truyền thống sản xuất của dân cư.

Đáp án C

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào nuôi trâu nhiều nhất?

A. Bắc Trung Bộ.                                                        B. Đồng bằng Sông Hồng.

C. Duyên hải Nam trung Bộ.                                      D.Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đáp án D

Câu 13. Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng

A. tăng cường tình trạng độc canh.                 B. đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp.

C. tăng cường chuyên môn hoá sản xuất.       D. tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.

Đáp án C

Câu 14. Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của

vùng

A. Đông Nam Bộ.                                                       B. Duyên hải miền Trung.

C. Đồng bằng sông Hồng.                                          D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án D

Câu 15. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động

A. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

B. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

C. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.

D. khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

Đáp án A

Câu 16. Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng lên ở Đồng bằng sông Hồng là

A. lợn.             B. đay.             C. lúa gạo.                   D. đậu tương.

Đáp án A

Câu 17. Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. lợn.                         B. dừa.                        C. gia cầm.                  D. mía.

Đáp án C

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh chè lớn ở nước ta?

A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.                           

B. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 

Đáp án D

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh cao su lớn ở nước ta?

A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

B. Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

C.Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án A

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án D

Trên đây Admin của chuyên trang địa lí xin giới thiệu với các bạn Trắc nghiệm bài 25 Địa lí 12 mới (phần 1). Các bạn thấy có ích thì cho admin 1 like lấy động lực làm phần 2 nhé.

Join The Discussion