trắc nghiệm địa lí 12

Trắc nghiệm bài 38 địa lí 12 mới nhất

Trắc nghiệm bài 38 địa lí 12 Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ. Câu hỏi trắc nghiệm được tạo trên cơ sở trả lời bài tập 1 và 2 trong SGK địa lí 12 trang 174, 175.

Bài số 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

(Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm Cả nước Trung du và miền núi
Bắc Bộ
Tây Nguyên
Tổng 2134,9 142,4 969,0
Cà phê 641,2 15,5 573,4
Chè 132,6 96,9 22,9
Cao su 978,9 30,0 259,0
Các cây khác 382,2 0 113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Diện tích cây cà phê lớn nhất trong các loại cây của cả nước.

B. Diện tích cây cao su lớn thứ hai trong các loại cây của cả nước.

C. Diện tích cây cao su lớn nhất trong các loại cây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Diện tích cây cà phê lớn nhất trong các loại cây của vùng Tây Nguyên.

Đáp án D

Câu 2. Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Diện tích cây cao su lớn nhất trong trong các loại cây của cả nước.

B. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích cây chè lớn nhất.

C. Diện tích cây cà phê của cả nước lớn hơn diện tích cây cao su.

D. Vùng Tây Nguyên có diện tích cây cà phê lớn nhất.

Đáp án C

Câu 3: So với vùng Tây Nguyên thì Trung du và miền núi Bắc Bộ có

A. diện tích trồng cà phê lớn hơn.

B. diện tích trồng chè lớn hơn.

C. diện tích trồng cao su lớn hơn.

D. diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn.

Đáp án B

Câu 4: So với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thì Tây Nguyên có

A. diện tích trồng cà phê ít hơn.

B. diện tích trồng chè lớn hơn.

C. diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn

D. diện tích trổng cây công nghiệp lâu năm ít hơn

Đáp án C

Câu 5: Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu là do có

A. cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến phát triển hơn.

B. đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo.

C. nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp, lương mưa nhiều hơn.

D. nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng hơn.

Đáp án B

Trắc nghiệm bài 38 địa lí 12 mới nhất (tt)

Câu 6: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là?

A. Cột chồng. B. Miền.          C. Tròn.                       D. Đường

Đáp án A

Câu 7: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là?

A. Cột chồng. B. Miền.          C. Tròn.                       D. Đường.

Đáp án C

Câu 8: Điểm giống nhau giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. Đều có thế mạnh trồng cây công nghiệp lâu năm.

B. Đều có diện tích trồng chè ngang nhau.

C. Đều có diện tích trồng cây cao su chiếm tỉ trọng lớn so với cả.

D. Đều có diện tích trồng cà phê rất ít.

Đáp án A

Câu 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên chủ yếu là do

A. khí hậu có mùa đông lạnh.

B. có nguồn lao động dồi dào hơn.

C. gần với đồng bằng sông Hồng.

D. có vị trí giáp biển.

Đáp án A

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự khác nhau trong hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp lâu năm giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

A. sự khác nhau về đất đai.

B. sự khác nhau về khí hậu.

C. sự khác nhau về địa hình.

D. sự khác nhau về sông ngòi.

Đáp án B

Câu 11. Ngành công nghiệp điện lực ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có cơ cấu đa dạng hơn so với Tây Nguyên do

A. cơ sở hạ tầng đảm bảo hơn.

B. nguồn nhiên liệu phong phú hơn.

C. nhu cầu thị trường lớn hơn.

D. lao động có kĩ thuật nhiều hơn.

Đáp án A

Trong bài viết Trắc nghiệm bài 38 địa lí 12 mới nhất, admin đã cập nhật bảng số liệu mới hơn so với bảng số liệu cũ trong SGK. Hy vọng sẽ hữu ích và các bạn sẽ thích.

Còn tiếp…

Join The Discussion