trắc nghiệm địa lí 10

Trắc nghiệm Bài 9 Địa lí 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Bài 9 Địa lí 10 Cánh Diều: ĐỌC BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

Câu 1. Đới khí hậu nào sau đây không thuộc môi trường đới nóng?

A. Xích đạo.

B. Cận nhiệt đới.

C. Cận xích đạo.

D. Nhiệt đới.

Câu 2. Các đới khí hậu nào sau đây thuộc môi trường đới ôn hoà?

A. Nhiệt đới, ôn đới.

B. Ôn đới, cận nhiệt.

C. Cận nhiệt, cực.

D. Cận cực, ôn đới.

Câu 3. Các đới khí hậu nào sau đây thuộc môi trường đới lạnh?

A. Cực, cận nhiệt.

B. Cận nhiệt, ôn đới.

C. Ôn đới, cực.

D. Cực, cận cực.

Câu 4. Các đới khí hậu nào sau đây không phân ra thành kiểu khí hậu?

A. Cực, ôn đới.

B. Ôn đới, cận cực.

C. Cận cực, xích đạo.

D. Xích đạo, ôn đới.

Câu 5. Các đới khí hậu nào sau đây không phân ra thành kiểu khí hậu?

A. Cực, ôn đới.

B. Ôn đới, cận cực.

C. Cận xích đạo, cực.

D. Xích đạo, ôn đới.

Câu 6. Kiểu khí hậu gió mùa chỉ có ở các đới khí hậu

A. cận cực, ôn đới.

B. cận nhiệt, nhiệt đới.

C. nhiệt đới, xích đạo.

D. xích đạo, cận nhiệt.

Câu 7. Kiểu khí hậu hải dương chỉ có ở đới khí hậu

A. nhiệt đới.

B. cận cực.

C. ôn đới.

D. cận nhiệt.

Câu 8. Kiểu khí hậu lục địa có ở các đới khí hậu

A. ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới.

B. ôn đới, cận nhiệt, cận cực.

C. nhiệt đới, cận cực, cực.

D. cận nhiệt, cực, ôn đới.

Câu 9. Kiểu khí hậu địa trung hải chỉ có ở đới khí hậu

A. nhiệt đới.

B. cận nhiệt.       

C. cận cực.

D. ôn đới.

Câu 10. Đặc điểm nổi bật của kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải là

A. có mưa lớn quanh năm.                                  

B. mưa nhiều vào thu đông.

C. mùa xuân có mưa rất ít.                                  

D. thời gian mùa mưa ngắn.

Câu 11. Kiểu khí hậu nào sau đây có tính chất ôn hoà hơn cả?

A. ôn đới lục địa.

B. ôn đới hải dương.

C. nhiệt đới gió mùa.

D. cận nhiệt địa trung hải.

Câu 12. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa thường có nhiều biến động do ảnh hưởng của

A. gió Tây.

B. frông.

C. dòng biển.

D. áp thấp.

Câu 13. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa thường diễn biến thất thường là do tác động của

A. gió mùa.

B. dòng biển.

C. áp cao.

D. gió Mậu dịch.

Câu 14. Đặc điểm chung của kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa là có

A. hai mùa khô, mưa trong năm tương phản nhau.

B. trị số nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 15°C.

C. lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1400 mm.

D. hướng gió giữa hai mùa trong năm tương tự nhau.

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu khí hậu ôn đới lục địa?

A. Nhiệt độ trung bình khoảng 5°C.

B. Lượng mưa năm khoảng 600 mm.

C. Mùa đông mưa nhiều hơn mùa hạ.

D. Chênh lệch nhiệt độ ởhai mùa lớn.

Câu 16. Khí hậu ôn đới hải dương có đặc điểm là

A. mưa nhiều hơn ở thời kì đông xuân.

B. biên độ nhiệt độ trung bình năm cao.

C. mùa đông có tháng nhiệt độ dưới 0°C.

D. lượng mưa trung bình năm 1500 mm.

Câu 17. Kiểu khí hậu Địa Trung Hải có đặc điểm nổi bật so với các kiểu khí hậu khác là

A. nhiệt độ trung bình năm cao nhất.

B. lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất.

C. biên độ nhiệt độ năm cao nhất.

D. mưa tập trung vào mùa đông.

Join The Discussion