CÂU HỎI

Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại

Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế? Phân biệt khái niệm nguồn lực và điều kiện (tự nhiên, kinh tế – xã hội) phát triển kinh tế – xã hội. Cho ví dụ cụ thể chứng minh vai trò quan trọng của nguồn lực kinh tế – xã hội trong việc lựa chọn chiến lược phát triển và phân bố các ngành kinh tế. Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học Trang 102 sgk Địa lí 10 và những câu hỏi liên quan.

1. Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế?

Hướng dẫn giải:

Khái niệm về nguồn lực: Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở trong và ngoài nước có thể được khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế cùa một lãnh thổ nhất định.

Phân biệt các nguồn lực:

Theo nguồn gốc:

+ Vị trí địa lí: về tự nhiên, kinh tế – chính trị, giao thông.

+ Tài nguyên thiên nhiên: đất, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển.

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: dân cư và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học.

Theo phạm vi lãnh thổ:

+ Nguồn lực trong nước: gồm nguồn lực tự nhiên, nhân văn, tài sản quốc gia, đường lối chính sách…

+ Nguồn lực nước ngoài: khoa học – kĩ thuật – công nghệ, vốn, kinh nghiệm….

* Ý nghĩa của từng loại nguồn lực:

Vị trí địa lí: Tạo thuận lợi hoặc gây khó. khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các quốc gia với nhau.

 – Nguồn lực tự nhiên: Là cơ sở tự nhiên cùa các hoạt động sản xuất. Nó vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế. Sự đa dạng và giàu có về tài nguyên là lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế.

Nguồn lực kinh tế – xã hội đóng vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều có đầy đủ các nguồn lực nói trên. Vì vậy, trong việc hoạch định chiến lược phát triển cùa mỗi nước cần phải xác định và đánh giá đúng nguồn lực của mình, biết khai thác và phát huy những lợi thế, đồng thời khắc phục những trở ngại cùa nguồn lực.

Trên đây là cách trả lời câu hỏi Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các câu hỏi liên quan đến vấn đề trên nhé.

2. Phân biệt khái niệm nguồn lực và điều kiện (tự nhiên, kinh tế – xã hội) phát triển kinh tế – xã hội.

Hướng dẫn giải:

– Nguồn lực là tổng thể vị trí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, dân cư và nguồn lao động, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

– Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội là các yếu tố của toàn bộ thành phần trong môi trường tự nhiên, nhân văn, xã hội có ảnh hưởng không phải là trực tiếp đến hoạt động sản xuất của con người trên một lãnh thổ.

– Khái niệm nguồn lực không đồng nghĩa với khái niệm điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội. Khái niệm nguồn lực mang tính chất chọn lọc hơn.

3. Cho ví dụ cụ thể chứng minh vai trò quan trọng của nguồn lực kinh tế – xã hội trong việc lựa chọn chiến lược phát triển và phân bố các ngành kinh tế.

Hướng dẫn giải:

– Sự thành công của các nước và lãnh thổ công nghiệp mới (NIC) như Đài Loan, Xingapo, Hàn Quốc đã chứng minh cho việc khai thác hợp lí các nguồn lực trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Do thấy rõ và khai thác được thế mạnh của mình, các nước này đã lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, dựa vào nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài kết hợp với sử dụng lực lượng lao động dồi dào trong nước và họ đã thành công.

– Thành công của Nhật Bản cũng là một minh chứng cho vai trò của nguồn lực chính sách phát triển hơn là dựa vào nguồn tài nguyên giàu có. Với một quyết tâm cao, có chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn và được Hoa Kì hỗ trợ về vốn và kĩ thuật, Nhật Bản dù là một quốc gia nghèo về tài nguyên tự nhiên đã lớn mạnh không ngừng và chỉ trong vài chục năm đã trở thành một cường quốc kinh tế, có khả năng cạnh tranh với Hoa Kì.

– Sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam trong những năm Đổi mới đã khẳng định vai trò của nguồn lực phi tự nhiên trong việc phát triển kinh tế – xã hội. Chính sách, chiến lược phát triển chứ không phải tài nguyên đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo kinh tế – xã hội của nước ta từ năm 1986 đến nay.

Join The Discussion