CÂU HỎI

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định, bởi vì:

Mỗi nước trong khu vực, ở mức độ khác nhau và tùy từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau đều đã chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định mà nguyên nhân là do vấn đề sắc tộc, tôn giáo hoặc do các thế lực thù địch bên ngoài gây ra. Nên các nước đã nhận thức đầy đủ, thống nhất cao về sự cần thiết để phát triển.

Các vấn đề về biên giới, biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế trên biển, do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh lịch sử để lại nên các nước trong khu vực Đông Nam Á còn tranh chấp phức tạp đòi hỏi cần phải ổn định để đối thoại, đàm phán giải quyết một các hòa bình.

Tại thời điểm hiện tại, sự ổn định của khu vực sẽ không tao ra cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực.

Hòa bình, ổn định là tiền đề để phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các quốc gia Đông Nam Á có nhiều dân tộc, một số dân tộc phân bố rộng không theo biên giới quốc gia nên gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước.

Join The Discussion