trắc nghiệm địa lí 10

Trắc nghiệm bài 2 địa lí 10

Trắc nghiệm bài 2 địa lí 10 – Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm xoay quanh các nội dung là các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: phương pháp kí hiệu, phương pháp hiệu đường chuyển động, phương pháp chấm điểm, phương pháp bản đồ – biểu đồ.

1. Phương pháp ký hiệu

Câu 1. Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể là phương pháp nào sau đây?

A. Phương pháp kí hiệu.                    

B. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

C. Phương pháp chấm điểm.              

D. Phương pháp kí hiệu theo đường.

Câu 2. Phương pháp kí hiệu thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố

A. với phạm vi rộng rải.                     

B. theo những điểm cụ thể.

C. theo dải.                                        

D. không đồng đều.

Câu 3. Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

A Các đường ranh giới hành chính.               

B. Các hòn đảo.

C Các điểm dân cư.                                                   

D. Các dãy núi.

Câu 4. Dạng kí hiệu nào sau đây thường không được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?

A. Hình học.              

B. Chữ.                      

C. Tượng hình.                       

D. Dạng đường.

Câu 5. Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng sự khác nhau về

A. màu sắc kí hiệu.                             

B. kích thước độ lớn kí hiệu.

C. hình dạng kí hiệu.              

D. màu sắc và độ lớn kí hiệu.

Câu 6. Để thể hiện các mỏ than trên lãnh thổ nước ta người ta thường dùng phương pháp:

A. Kí hiệu đường chuyển động                     

B. Vùng phân bố

C. Kí hiệu                                                       

D. Chấm điểm

Câu 7. Thể hiện trên bản đồ vùng có nhiều sắt, than đá, than nâu thì dùng kí hiệu nào?

A. Tượng hình.                                         

B. Kí hiệu chữ.                                                                                        

C. Kí hiệu hình học.                                 

D. Kí hiệu đường chuyển động.

Câu 8. Kí hiêu chữ thường dùng để thể hiện các đối tượng địa lí nào trên bản đồ?

A. Rừng nhiệt đới, ôn đới.                        

B. Than nâu, than đá.

C. Vàng, chì, crôm.                                   

D. Vùng chăn nuôi.

Trắc nghiệm bài 2 địa lí 10 (tiếp theo)

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Câu 1. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí

A. có sự phân bố theo những điểm cụ thể.   

B. có sự di chuyển theo các tuyến.               

C. có sự phân bố theo tuyến.                        

D. có sự phân bố rải rác.

Câu 2. Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường khôngthể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là

A. hướng gió, các dãy núi.                               

B. dòng sông, dòng biển.

C. hướng gió, dòng biển.                                  

D. hướng chạy các địa hình.

Câu 3. Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là

A. Các nhà máy và sự trao đổi hàng hoá.                  

B. Các luồng di dân, các luồng vận tải.. 

C. Biên giới, đường giao thông..                               

D. Các nhà máy, đường giao thông..

Câu 4. Đểthể hiện hướng gió, dòng biển, luồng di cư với tốc độ, khối lượng khác nhau người ta dùng phương pháp

A. Chấm điểm.                                         

B. Kí hiệu.

C. Kí hiệu đường chuyển động.               

D. Khoanh vùng.

3. Phương pháp chấm điểm

Câu 1. Phương pháp chấm điểm thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố

A. phân tán, lẻ tẻ.                               

B. tập trung theo điểm.

C. theo tuyến.                                    

D. ở phạm vi rộng.

Câu 2. Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta thường dùng phương pháp:

A. Kí hiệu                                                      

B. Bản đồ – biểu đồ

C. Vùng phân bố                                            

D. Chấm điểm

Trắc nghiệm bài 2 địa lí 10 phần 4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

Câu 1. Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện

A. chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

B. giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ. 

C. cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

D. động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

Câu 2. Để thể hiện số lượng đàn bò của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp

A. Kí hiệu.                 

B. Chấm điểm.           

C. Bản đồ – biểu đồ.  

D. Vùng phân bố.

Câu hỏi, bài tập Trắc nghiệm bài 2 địa lí 10 được viết trên cơ sở kiến thức SGK địa lí 10 trang 9 đến trang 14.

Join The Discussion