trắc nghiệm địa lí 10

Trắc nghiệm Bài 1 Địa lí 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Bài 1 Địa lí 10 Cánh Diều: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Câu 1. Môn Địa lí phổ thông có kiến thức bắt nguồn từ khoa học

A. Địa lí tự nhiện.

B. Địa lí kinh tế – xã hội.

C. Địa lí dân cư.  

D. Địa lí.

Câu 2. Khoa học nào sau đây thuộc vào Địa lí học?

A. Địa chất học.   

B. Địa lí nhân văn.

C. Thuỷ văn học. 

D. Nhân chủng học.

Câu 3. Môn Địa lí ở phổ thông được gọi là

A. Địa lí tự nhiện.

B.  Địa lí kinh tế – xã hội.

C. Địa lí dân cư.             

D. Địa lí.

Câu 4. Địa lí học là khoa học nghiện cứu về

A. thể tổng hợp lãnh thổ.

B. trạng thái của vật chất.

C. tính chất lí học các chất.      

D. nguyên lí chung tự nhiện.

Câu 5. Khoa học Địa lí cần cho những người hoạt động

A. ở tất cả các lĩnh vực sản xuất.

B. chỉ ở phạm vi ngoài thiện nhiện.

C. chỉ ở lĩnh vực công tác xã hội.

D. chỉ thuộc phạm vi ở biển đảo.

Câu 6. Nội dung nào sau đâykhông là đặc điểm cơ bản của môn Địa lí?

A. Được bắt nguồn từ khoa học Địa lí.

B. Phản ánh sinh động thực tế cuộc sống.

C. Liên quan chặt chẽ với bản đồ, bảng số liệu.

D. Không tìm hiểu thực tế ở các địa phương.

Câu 7. Môn Địa lí không định hướng nghề nghiệp nào sau đây?

A. Dân số học.

B. Đô thị học.

C. Khí hậu học.

D. Vật lí học.

Câu 8. Môn Địa lí định hướng những nghề nghiệp nào sau đây?

A. Khí hậu học, thổ nhưỡng học, GIS.

B. Văn học, tài nguyên và môi trường.

C. Dân số học, giáo viên địa lí, hóa học.

D. Du lịch, quy hoạch, toán học, GIS.

Câu 9. Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò môn Địa lí trong cuộc sống hàng ngày?

A. Cung cấp kiến thức cơ bản để hiểu môi trường sống xung quanh.

B. Định hướng những nghề nghiệp trong tương lai không rõ ràng.

C. Chỉ giúp chúng ta thích nghi với thay đổi diễn ra trong tự nhiên.

D. Chỉ giúp chúng ta biết cách ứng với thay đổi diễn ra trong xã hội.

Join The Discussion