THI THPT QG

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? Xin giới thiệu với các một số dạng bài liên quan đến dạng câu hỏi trên. Trong đề thi THPT QG của BGD & ĐT thường có một câu hỏi dạng này.

  1. Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
Cách trả lời câu hỏi Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
Cách trả lời câu hỏi Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

2. Một số bài tập minh họa cho các trường đặc biệt.

Câu 1: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu nước ta giai đoạn 2010-2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? Biểu đồ đường giá trị tuyệt đối.
Biểu đồ đường giá trị tuyệt đối.

A. Cơ cấu xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.

B. Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 – 2015.

C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.

D. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của của nước ta, giai đoạn 2010-2015.

Câu 2: Cho biểu đồ về Sử dụng đất của cả nước và các vùng nước ta năm 2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? Biểu đồ cột giá trị tương đối.
Biểu đồ cột giá trị tương đối.

A. Quy mô và sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phân theo vùng của nước ta.

B. Tình hình phát triển hiện trạng sử dụng đất ở nước ta.

C. Cơ cấu sử dụng đất phân theo vùng của nước ta.

D. Sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phân theo vùng của nước ta.

Câu 3: Cho biểu đồ về lao động của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

A. Quy mô và cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016.

B. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016.

C. Sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016 .

D. Cơ cấu nguồn lao động phân theo thành phần kinh tế của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2016.

Câu 4 : Cho biểu đồ Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2006 và 2010

A. Quy mô và giá trị sản xuất công nghiệp theo ngành kinh tế nước ta năm 2006 và 2010.

B. Quy mô và giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế năm 2006 và 2010.

C. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp theo ngành kinh tế.

D. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế.

Câu 5: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.

B. Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.

D. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.

Video hướng dẫn trả lời câu hỏi Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem thêm cách trả lời câu hỏi Dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất

Thử nhé các bạn. Hãy share nếu bạn thích.

Cho biểu đồ về Sử dụng đất của cả nước và các vùng nước ta năm 2015 Biểu đồ đã cho biểu hiện nội dung nào sau đây?

Correct! Wrong!

Vì đây là biểu đồ cột chồng theo giá trị tương đối (đơn vị %) nên nó thể hiện được cơ cấu

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Correct! Wrong!

Đây là dạng biểu đồ đường thể hiện giá trị tuyệt đối, khi làm bài chúng ta cần xem kĩ giá trị ở trục tung.

Cho biểu đồ về lao động của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2016 Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Correct! Wrong!

Chúng ta cần lưu ý đến bảng chú giải của biểu đồ. Chú giải biểu đồ cho chúng ta thấy sự thay đổi cơ cấu lao động của các khu vực kinh tế, ngành kinh tế.

Cho biểu đồ Giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2006 và 2010 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Correct! Wrong!

Đây là biểu đồ tròn thể hiện được quy mô, quan sát bảng chú giải ta thấy đó là các thành phần kinh tế.

Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Correct! Wrong!

Đây là loại biểu đồ kết hợp thể hiện giá trị tuyệt đối của các đối tượng.

Trắc nghiệm Bảng số liệu

Share your Results:

Join The Discussion